ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • cywilnego
 • gospodarczego i handlowego
 • zamówień publicznych
 • podatkowego
 • wyznaniowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące kościelnych osób prawnych,
 • fundacyjnego oraz prawa stowarzyszeń
 • administracyjnego
 • budowlanego
 • upadłościowego i naprawczego
 • karnoskarbowego
 • własności intelektualnej, zwłaszcza autorskiego
 • lotniczego
 • farmaceutycznego
 • unijnego
 • pracy i ubezpieczeń społecznych
 • rodzinnego i opiekuńczego
 • karnego, w tym gospodarczego